Happy Onam Quotes

233
Happy Onam Quotes
Happy Onam Quotes

നാട്ടിലും വീട്ടിലും ആരവങ്ങൾ ചാർത്തി വീണ്ടുമൊരു പൊന്നോണം. മാവേലിമന്നനെ വരവേൽക്കാൻ നാടും വീടും ഒരുങ്ങുന്ന വേളയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരായിരം ഓണാശംസകൾ.