Happy Onam

216
Happy Onam
Happy Onam

മാവേലി നാടുവാണീടും കാലം മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നുപോലെ. ആ നല്ല കാലം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ആത്മാർഥമായി പരിശ്രമിക്കാം. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.