Mazha Kavithakal

21581

Mazha Kavithakal

Mazha Kavithakal 

മഴ കവിത

പെയ്തൊഴിയാൻ വെമ്പി നിൽക്കുന്നു നീ….
മനസ്സിൽ പെയ്തൊഴിയാത്ത ഓർമ്മയായി…
ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടാകുമോ….
ഒരിക്കലും പെയ്തു തീരാത്ത മഴയായി