Onam Greetings

124
Onam Greetings
Onam Greetings

സമത്വസുന്ദരമായ മാവേലിനാടിനായി കൈകോർക്കാം. എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും മനുഷ്യമനസ്സിൽ നന്മയുടെ തിരി കൊടുക്കട്ടെ. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.