Onam pookalam wishes

115
onam pookalam
onam pookalam

ഓർമ്മയുടെ മുത്തും പവിഴവും പെറുക്കിയെടുത്ത് ഓരോ മലയാളിയും ഒരുങ്ങുന്നു ഓണത്തിലേക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഓണാശംസകൾ