Yathra Malayalam Quotes

679
Yathra Malayalam Quotes

യാത്രകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ
ബാക്കിയാവുന്നത് കുറെ
ചിത്രങ്ങളും ഓർമകളും ആണ്